Utylizacja ścieków i odzysk wody w zakładzie produkcyjnym.

Utylizacja ścieków i odzysk wody w zakładzie produkcyjnym.

W zakładach przemysłowych ważnym aspektem jest utylizacja ścieków i odzysk wody technologicznej. Z uwagi na rosnące koszty zużycia wody, koszty oczyszczania jej przed przekazaniem do oczyszczalni ścieków oraz koszty utylizacji, należy zoptymalizować zarządzanie ściekiem, aby nie generował znaczących wydatków. Gospodarka wodno-ściekowa wynika głównie z przepisów ochrony środowiska, dyrektyw unijnych, wymogów lokalnych oraz ze zdrowego rozsądku przy zarządzaniu ściekiem.

Do dyspozycji firm są różne technologie, a każda z nich ma swoje zalety i jest wskazana do danego rodzaju czy sposobu powstawania zanieczyszczeń. Ważne jest ustalenie parametrów wejściowych, takich jak rodzaj ścieków, ilość ścieków, skład chemiczny, cel oczyszczenia, podział ścieków, sposób magazynowania itp., co wskaże kierunek doboru poprawnego rozwiązania.

Przykładowe sposoby, które pozwalają zarządzać brudną wodą potechnologiczną, to m.in.: wyparki, separatory oleju, sorpcyjno-deemulgująca oczyszczalnia ścieków, stacja odwróconej osmozy, standardowa oczyszczalnia ścieków, filtry dyskowe i osadniki grawitacyjne, prasy filtracyjne, filtry piaskowe oraz z węglem aktywnym, kolumny do zmiękczania wody, odmanganiania i odżelaziania, technologia jonitowa, oraz rozwiązania niestandardowe.

Systemy te znajdują zastosowanie w różnych obszarach produkcji, takich jak: galwanizernie, malarnie i lakiernie, producenci ceramiki, pokrycia kataforetyczne, przemysł motoryzacyjny, poligraficzny, zakłady obróbki powierzchniowej metali, myjnie przemysłowe, obróbka szkła, popłuczyny z farb i myjni wodnych oraz wytwarzanie biżuterii.

Kompaktowe systemy recyklingu wody sposobem na wysokie koszty utylizacji zewnętrznej.

Przykłady ścieków, których można podjąć się utylizacji, to m.in.: substancje ropopochodne, środki powierzchniowo czynne, mieszaniny wodno-olejowe, chłodziwa, metale ciężkie, polimery, zawiesiny koloidalne, sole oraz inne, niewymienione zanieczyszczenia przemysłowe.

Dzięki utylizacji ścieków i odzyskowi wody można kontrolować środowisko oraz uzyskać kompaktowe rozwiązania w zakładach, które planują modernizację. Można również uzyskać stabilne utrzymywanie parametrów wody, redukcję kosztów oraz minimalizację wpływu działalności przemysłowej na środowisko.

Udostępnij